Inför noteringen på Nasdaq Stockholm har Pandox styrelse antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy.

Finansiella mål och utdelningspolicy

Belåningsgrad
Bolaget definierar belåningsgrad som räntebärande skulder delat med summan av marknadsvärdet på fastigheter inom Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet. Bolagets mål är en belåningsgrad om 45–60 procent, beroende på marknadsförutsättningar och rådande möjligheter.

Utdelningspolicy
Pandox målsättning är en utdelningsandel på 40–60 procent av cash earnings, med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 50 procent. Framtida utdelningar, och storleken på sådana utdelningar, beror på Pandox framtida utveckling, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investeringsplaner och andra faktorer.[1]


[1] Se även ”Riskfaktorer– Risker relaterade till Erbjudandet – Pandox möjlighet ett lämna utdelning till sina aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer”.