Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Pandox's bolagsordning ska Bolaget ha två revisorer och två revisorssuppleanter. 

Per Gustafsson (född 1959) och Willard Möller (född 1943) har varit Bolagets revisorer sedan 2003, och omvaldes på årsstämman 2016 för perioden intill slutet av årsstämman 2017. Per Gustafsson och Willard Möller är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Per Gustafssons kontorsadress är KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm. Willard Möllers kontorsadress är Mazars AB, Terminalgatan 1, 252 78, Helsingborg.

Bolagets revisorssuppleanter är Bengt Ekengren och Ulf Sundborg. Bengt Ekengrens kontorsadress är SET Revision AB, Paddockvägen 20, 252 86 Helsingborg och Ulf Sundborgs kontorsadress är KPMG AB, Box 3018, 169 03 Solna.

Upphandling av revisionstjänster

Pandox genomför en upphandling av revisionstjänster. För mer information vänligen kontakta Ulrika Grewe Ståhl